Privacy statement Medica Estetica

Medica Estetica respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor (digital) marketing en analytics diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Gegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbrief inschrijving, je informeren over onze diensten en activiteiten.

Als je een contact-/afspraak-, of nieuwsbrief inschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij elke afspraak op een van onze locatie(s) ben je verplicht (volgens de wet op de identificatieplicht) je te legitimeren bij onze baliemedewerker en/of de arts met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. De baliemedewerker en/of de arts controleert met uw identiteitsbewijs of jij degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Medica Estetica legt de soort en het nummer van jouw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet.

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. Medica Estetica maakt hiervoor gebruik van een externe bewerker voor digitale opslag van uw zorg- en persoonsgegevens. Hiertoe behoren ook je afspraakgegevens, voor- en nafoto’s, consent formulieren en andere relevante documenten behorende bij je consult, behandeling of controle. Dit gebeurt via een online medische database genaamd Clinicminds. Het programma wordt gehost door een ISO 27001 gecertificeerd hostingbedrijf en garandeert een veilige verwerking van jouw data. Door middel van deze database kan worden gewaarborgd dat alleen daartoe bevoegde personen jouw gegevens kunnen inzien. Opgeslagen data kan gebruikt worden voor doeleinden als kliniek-management, statistieken en analyses alsook ten behoeve van het leveren van de jaarlijkse zorgindicatoren aan de Inspectie van gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn van jouw behandelgegevens vijftien jaar of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Bewaar termijnen klantgegevens

INSCHRIJVING Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief AANVRAAG EMAIL Max. 7 jaar OVERIGE FORMULIEREN Max. 7 jaar KLANTGEGEVENS Max. 15 jaar of langer indien behandelperiode langer blijft voortbestaan.

Beveiliging

Alle gegevens die je met Medica Estetica uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in een specifieke datamap met beperkte toegang. De data wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving. Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Bluemind Marketing. Blue-mind Marketing verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Blue-mind Marketing heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Blue-mind Marketing is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Blue-mind Marketing heeft geen toegang tot onze postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst.

De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om Medica Estetica als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door Medica Estetica nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin je jezelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail adres achter te laten wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief. In dergelijke gevallen is je bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens. De door Medica Estetica verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij op regelmatige basis geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere

internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Administratie en boekhouding

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Clinic Minds. Wij delen jouw afspraakgegevens, voor- en nafoto’s, consent formulieren en anderen relevante documenten behorende bij je consult, behandeling of controle. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van afspraken, uitvoeren van behandelingen en administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Clinic Minds is tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Clinic Minds gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten en de informatie op deze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. We gebruiken analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. Ook gebruiken we na toestemming cookies om content en advertenties te personaliseren.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Je kunt het plaatsen van cookies op je computer blokkeren. Je kunt ook instellen dat je een melding krijgt voordat er een cookie wordt geplaatst. Dit kun je doen door de instellingen van je internetbrowser aan te passen. Houd er wel rekening mee dat sommige cookies noodzakelijk zijn voor het goed werken van websites.

Het blokkeren van cookies kan het gebruik van websites dus beperken. Cookies die al opgeslagen zijn op je computer, kun je via je internetbrowser verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Inzage, correctie en recht van verzet Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je de gegeven toestemming van de cookies aanpassen (zie informatie hierboven). Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet

wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:
Medica Estetica Stieltjesstraat 78
3071 JX Rotterdam info@medicaestetica.nl

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet uit met de privacyofficer van Medica Estetica, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze kan gestuurd worden naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374 2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wij raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is.

Medica Estetica aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Medica Estetica worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt

Bronnen van derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Medica Estetica geen invloed kan uitoefenen. Medica Estetica draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Medica Estetica, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Medica Estetica.